Regulamin Platformy e-learningowej Instytut Sadkiewicza

Regulamin Platformy e-learningowej – Instytut Sadkiewicza (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady wykorzystywania platformy e-learningowej przez użytkowników systemu.

 1. Definicje
  1. E-learning: kształcenie na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznych realizujące w pełni wymagania procesu nauczania wynikające z zatwierdzonego programu nauczania.
  2. Platforma e-learningowa (zwana dalej „Platformą”): zespół aplikacji informatycznych służących prowadzeniu kursów i szkoleń.
  3. Kurs: zorganizowana, niekomercyjna część treści programowych przedmiotu realizowanego w ramach wybranego kierunku studiów na podstawie zatwierdzonego planu studiów.
  4. Szkolenie: komercyjny proces edukacyjny wykorzystujący wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, streaming audio/wideo oraz telewizję interaktywną.
  5. Użytkownik Platformy (zwany dalej „użytkownikiem”): administrator, wykładowca, uczeń lub student.
  6. Administrator: użytkownik Platformy e-learningowej odpowiedzialny za działanie platformy i posiadający uprawnienia do zarządzania kontami innych użytkowników.
  7. Wykładowca: użytkownik Platformy e-learningowej posiadający uprawnienia umożliwiające zarządzanie w zakresie aktywnej realizacji kursów.
  8. Uczeń: użytkownik Platformy posiadający uprawnienia umożliwiające korzystanie z Platformy e-learningowej w zakresie aktywnego uczestnictwa w kursach niekomercyjnych i szkoleniach komercyjnych.
  9. Student: użytkownik Platformy posiadający uprawnienia umożliwiające korzystanie z Platformy e-learningowej w zakresie aktywnego uczestnictwa w kursach niekomercyjnych.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Platforma jest narzędziem przeznaczonym do wykorzystania wyłącznie w celach edukacyjnych. Zabrania się wykorzystywania jej w innych celach lub w sposób naruszający prawo, dobre imię Instytutu Sadkiewicza lub godność jej użytkowników.
  2. Nad sprawnym funkcjonowaniem Platformy oraz jej wykorzystaniem w zgodzie z niniejszym Regulaminem czuwa Administrator.
  3. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
  4. W celu korzystania z Platformy użytkownik musi posiadać dostęp do internetu oraz dysponować komputerem z odpowiednim oprogramowaniem.
  5. Warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do niekomercyjnych kursów Platformy jest posiadanie konta dostępowego w domenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Jest to adres w formacie nazwa_uzytkownika@utp.edu.pl.
  6. Materiały publikowane za pośrednictwem Platformy wymagają zatwierdzenia przez Wykładowcę prowadzącego kurs.
  7. Rodzaj zajęć i proporcje ilościowe treści realizowanych za pośrednictwem Platformy w stosunku do materiału realizowanego w trybie tradycyjnym, a także sposoby sprawdzenia efektów kształcenia odnośnie treści realizowanych za pośrednictwem Platformy, muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  8. Wykładowca będący autorem kursu w trybie e-learningowym ustala odrębne warunki przyswajania treści programowych ujętych w kursie dla studentów o takim rodzaju niepełnosprawności, który uniemożliwia uczestnictwo w kursie oferowanym za pośrednictwem Platformy.
  9. Znajomość niniejszego Regulaminu należy do obowiązków wszystkich użytkowników Platformy.
  10. Użycie konta dostępowego w celu zalogowania się do Platformy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Obowiązki wykładowcy
  1. Na początku semestru wykładowca określa i umieszcza na Platformie zasady zaliczenia kursu oraz harmonogram realizacji kursu.
  2. Wykładowca przestrzega ustalonego przez siebie harmonogramu realizacji kursu i dba o realizację treści programowych przewidzianych w ramach kursu.
  3. Wykładowca jest zobowiązany do kontaktu ze studentami (w tym do odpowiadania na ich pytania i udzielania wyjaśnień) oraz do monitorowania i moderowania aktywności studentów, z uwzględnieniem aktywizowania studentów, których udział w realizacji kursu nie jest satysfakcjonujący.
  4. Wykładowca może realizować postanowienia zapisane w pkt. 3 przy pomocy Administratora Platformy.
  5. Zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji kursu wykładowca dokonuje oceny aktywności studentów.
  6. W uzasadnionych przypadkach wykładowca zobowiązany jest stworzyć możliwość powtórzenia wybranych zagadnień realizowanych za pośrednictwem Platformy tym studentom, którzy nie uzyskali zaliczenia w terminie przewidzianym harmonogramem realizacji kursu. Powtórzenie może odbyć się w trybie e-learningowym lub tradycyjnym.
 4. Obowiązki studenta
  1. Uczestnictwo w kursie realizowanym poprzez Platformę możliwe jest jedynie za pośrednictwem własnego konta. Zabrania się udostępniania własnego konta dostępowego osobom trzecim oraz wykorzystywania kont osób trzecich do logowania się do Platformy w imieniu innego użytkownika.
  2. O podejrzeniu wykorzystania własnego konta przez osobę nieupoważnioną student niezwłocznie informuje Wykładowcę lub Administratora Platformy.
  3. Uzyskanie zaliczenia kursu realizowanego poprzez Platformę odbywa się na podstawie zasad ustalonych przez Wykładowcę.
  4. Student biorący udział w kursie zobowiązany jest do terminowego realizowania zadań wynikających z harmonogramu realizacji kursu.
  5. Podczas dyskusji oraz realizowania zadań za pośrednictwem Platformy nie wolno przywłaszczać sobie cudzych wypowiedzi ani wyników pracy.
  6. O uzasadnionej i niezależnej od siebie niemożności uczestniczenia w kursie realizowanym za pośrednictwem Platformy student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykładowcę.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Student łamiący postanowienia niniejszego Regulaminu podlega wykreśleniu z listy uczestników kursu.
  2. O nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Platformy student powiadamia wykładowcę, który w razie konieczności przekazuje tę informację Administratorowi.
  3. W sprawach, których nie określa jednoznacznie niniejszy Regulamin stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów UTP, Statutu UTP, Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, przepisów wykonawczych do Ustawy oraz inne przepisy.
  4. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. Powiadomienie o zmianach zostanie przekazane drogą mailową wszystkim użytkownikom Platformy w terminie do 7 dni od daty ich wprowadzenia.